Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Waarom Oase?


 • Persoonlijke aandacht voor kind en ouder
 • Deskundig team
 • Flexibele opvang mogelijkheden
 • Lage tarief inclusief luiers en dagelijks warme maaltijd
 • Educatief programma voor iedereen
 • Dagelijks open van 7.30 tot 18.00
Wat maakt Oase bijzonder?


 • Kleinschalig opvang
 • Laagdrempelig
 • Kinderopvang en voorschool in een
 • Vaste gezichten
 • Spel-inloop

Pedagogischbeleid

Het werken met kinderen vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Hoe Kinderdagverblijf Oase voldoet aan visie, kwaliteit en professionaliteit staat vastgelegd in het pedagogische beleidsplan. Het is geen vastliggend plan, maar een middel om de werkwijze te toetsen, evalueren en zo nodig bij te stellen. Het beleidsplan laat de opvoedingssituatie van Kinderdagverblijf Oase zien, omdat deze aan dient te sluiten bij de opvoeding van uw kind bij u thuis hechten wij veel waarde aan het contact met ouders en aan de overdracht van het kind.

Het beleidsplan geeft richting bij de bedrijfsvoering van Kinderdagverblijf Oase. Deze wordt regelmatig aangepast, omdat we nooit stilstaan! We willen het beste voor uw kind en we zijn daarom altijd op zoek naar verbeterpunten en innovatie.

Het pedagogisch beleid kunt u hier downloaden

Het Gezondheid en Veiligheidsbeleid  

In de wet innovatie en kwaliteit is opgenomen dat de veiligheid en gezondheid een eigen invulling moet krijgen waarin grote en kleine risico’s worden beschreven die in Oase gelden. Oase beschikt over een veiligheid en gezondheidsbeleid waarin staat beschreven hoe wij de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving bieden. Voor ouders is dit beleid in te zien op kantoor en hier te downloaden.. 

 De onderwerpen die terug te vinden zijn in het veiligheid en gezondheidsbeleid zijn; 

• Kinderen beschermen tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s
• Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
• Vierogenprincipe
• Achterwachtregeling
• Grensoverschrijdend gedrag (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
• Ondersteuning en meldingen van krachten

Het Gezondheid en Veiligheidsbeleid kunt u hier downloaden.

Ouderbeleid

Voor de kinderen is het van belang dat er een goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind. Voor zowel de medewerkers als ouders is het belangrijk dat er een goede afstemming plaatsvindt.

De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Binnen de kinderopvang wordt deze gedeeld met de medewerkers. Ouders vinden het prettig dat hun eigen opvoedingsideeën grotendeels overeenkomen met die van de kinderopvang. Ouders hebben veel kennis en informatie over hun kind die voor de medewerkers van belang kan zijn. Aan de andere kant kunnen medewerkers vanuit professioneel oogpunt ook weer advies en informatie aan de ouders geven. Zij zien het kind in een andere omgeving dan de ouders. Om het contact soepel te laten verlopen is er een overdrachtsmoment tussen ouder en pedagogisch medewerker aan ieder begin en eind van de dag.

Naast de overdracht tijdens halen en brengen wordt er gebruik gemaakt van diverse formele mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders te stimuleren:

 • Ouder-kind gesprekken
 • Thema avond
 • Ouderavonden
 • Oudercommissie
 • Oudercommissie

Binnen Oase is er een oudercommissie actief. Deze bestaat uit drie á vier ouders die eens in de zoveel tijd bij elkaar komen om samen met de leidinggevende de lopende zaken door te nemen en plannen te maken voor activiteiten voor de kinderen en hun ouders. De belangrijkste taak van de oudercommissie is die van eerste aanspreekpunt, zowel voor ouders als voor de leidinggevende. Informatie-uitwisseling zodat de communicatie over en weer goed blijft en voor het geven van advies.

Het ouderbeleid kunt u hier downloaden

Huisregels en Algemene voorwaarden

Met onze huisregels willen we een veilige en vertrouwde opvang van uw kind in Oase bevorderen.
De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviseren u dan ook het pedagogisch beleid te lezen, zodat u ook de achterliggende gedachte van de huisregels kent. In het belang van de functionaliteit van het document zijn de regels kort en bondig geformuleerd.

Ook kunt u de Algemene voorwaarden downloaden of download hier onze huisregels

Inspectie en klachten

Inspectie

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de controle van kwaliteit van de kindercentra. Jaarlijks krijgt Kinderdagverblijf Oase inspectiebezoek van de GGD waarbij wordt onderzocht of Kinderdagverblijf Oase zich houdt aan de Wet kinderopvang.

Het kinderdagverblijf wordt onder andere gecontroleerd op: kwaliteit van de accommodatie, opleiding personeel, gezondheid, hygiëne, veiligheid en leidster-kind ratio. Tevens voeren wij jaarlijks een risico inventarisatie uit. Deze bestaat uit een gedeelte veiligheidsmanagement en een gedeelte gezondheidsmanagement. Deze kunt u inzien op kantoor in Oase.

Inspectierapporten

Ontevreden of een klacht?

Kinderdagverblijf Oase heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze bij de klachtencoördinator worden ingediend. Zij is te bereiken via onderstaande contactgegevens. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Klachtencoordinator:
Naam: Imane Boukhou
Telefoon: 06-14915325
Mail: info@kinderdagverblijfoase.nl

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

Klachtenloket Kinderopvang: klachtenloket-kinderopvang.nl
De Geschillencommissie: degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Onze klachtenregeling is op onze site en in Oase na te lezen. Het reglement van de Geschillencommissie kunt u op hun site lezen of op het kinderdagverblijf.

Jaarlijks wordt er ook een jaarverslag klachten geschreven, hier worden de klachten omschreven die eventueel binnen zijn gekomen en hoe deze zijn opgelost.

Klachtenregeling
Jaarverslag Klachtenregeling 2016