Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Oase in Amsterdam

Voordat u een kinderdagverblijf kiest dat bij u en uw kind past, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van het beleid en de werkwijze van de opvang. Kinderen brengen hier vaak een groot deel van hun tijd door en daarom is het cruciaal dat niet alleen uw kind zich op zijn of haar gemak voelt, maar dat ook u achter ons beleid en werkwijze staat. 

Bekijk ook eens ons dagprogramma
Betrouwbaar pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Betrouwbaar ouderbeleid

Ouderbeleid

Afhandeling klachten

Klachten

Onze werkwijze

Werkwijze

Veel certificeringen

Certificeringen

Uitstekende ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ons pedagogisch beleid

Werken met kinderen vraagt om:

 • Visie
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit


In ons pedagogisch beleid staat omschreven hoe wij hieraan voldoen. Het is een handige manier om onze werkwijze te toetsen, te evalueren en zo nodig bij te stellen. 


We hechten veel waarde aan het contact met ouders zodat we ons beleid kunnen aansluiten op de opvoeding van uw kind. Dit staat vastgelegd in ons beleidsplan dat richting geeft aan onze bedrijfsvoering. We passen ons beleidsplan continu aan omdat we het beste voor uw kind willen: we zijn altijd op zoek naar innovatie en verbeterpunten.

Download ons pedagogisch beleid

Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid

Ter naleving van de wet ‘Innovatie en Kwaliteit’ hebben wij kleine en grote risico’s opgenomen in ons gezondheids- en veiligheidsbeleid. Hierin staat omschreven hoe wij de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving bieden.

De onderwerpen die u in dit beleid terugziet zijn:

• Kinderen beschermen tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s

• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
• Vierogenprincipe
• Achterwachtregeling
• Grensoverschrijdend gedrag (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
• Ondersteuning en meldingen van krachten


Download ons gezondheids- en veiligheidsbeleid

Ons ouderbeleid

Goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is belangrijk. Ouders vinden het vaak prettig als hun eigen opvoedingsideeën grotendeels overeenkomen met die van de kinderopvang, terwijl onze medewerkers vaak goed advies en informatie aan ouders geven. Daarom vindt er aan het einde van de dag een overdrachtsmoment plaats tussen de ouder en de pedagogisch medewerker. Hiernaast stimuleren we de betrokkenheid van ouders ook via:

 • Ouder-kindgesprekken
 • Thema-avonden
 • Ouderavonden
 • Oudercommissie

Bovendien is er binnen Oase een oudercommissie actief. Deze bestaat uit drie à vier ouders die samenkomen om met de leidinggevende de lopende zaken door te nemen en activiteiten te plannen. 


De belangrijkste taak van de oudercommissie is die van eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als de leidinggevende. Andere taken zijn adviseren en informeren, zodat de communicatie over en weer goed blijft. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor vragen hierover.

Onze huisregels en algemene voorwaarden

Via onze huisregels creëren we een veilige en vertrouwde omgeving voor uw kind. Een groot deel van deze huisregels staat omschreven in ons pedagogisch beleid. We adviseren u daarom om dit beleid ook te lezen, zodat u de achterliggende gedachte van de huisregels beter begrijpt.

Download onze algemene voorwaarden Download onze huisregels Ons camera protocol

Inspectie door de GGD

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit op kindercentra. De GGD bezoekt ook ons kinderdagverblijf jaarlijks om te inspecteren of wij de wet ‘Kinderopvang’ naleven. Hierbij controleren zij op:

 • Kwaliteit van de accommodatie
 • Opleiding van het personeel
 • Gezondheid
 • Hygiëne
 • Veiligheid
 • Leidster-kindratio

Ontevreden of een klacht?

Het kan helaas altijd voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat. Wij doen ons best om ontevredenheid of klachten op een bevredigende wijze op te lossen. Daarom vragen wij ouders om de klacht eerst bespreekbaar te maken bij de betrokkenen. Mocht er geen oplossing gevonden worden, dan kunnen de ouders via de klachtencoördinator schriftelijk een formele klacht indienen.


Contactgegevens van de klachtencoördinator:

Naam: Imane Boukhou
Telefoon: 06 - 14 91 53 25
E-mail: info@kinderdagverblijfoase.nl


Neem contact op met de klachtencoördinator

Als onze interne klachtenafhandeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunnen ouders contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang of het geschil bij de Geschillencommissie melden. 


Klachtenloket Kinderopvang: klachtenloket-kinderopvang.nl
De Geschillencommissie: degeschillencommissie.nl

Jaarlijks geven we een verslag uit van eventuele klachten die we ontvangen. Hier vindt u ons jaarverslag uit 2016.


Jaarverslag Klachtenregeling 2016

Onze Werkwijze

Werkmethode Veiligheid en Gezondheid


De werkmethode geeft een duidelijk beeld van hoe wij met veiligheid en gezondheid omgaan. Aan de hand van een jaarlijkse risico-inventarisatie bekijken we de (nieuwe) risico's en beschrijven we afzonderlijke oplossingen. Zo is duidelijk te zien hoe wij met bepaalde situaties omgaan.


De werkmethode 'Veiligheid en Gezondheid' en de risico-inventarisaties kunt u op kantoor inzien.


Werkinstructies en protocollen


Onze werkinstructies zijn belangrijk voor onze dagelijkse bezigheden. Hierin staan de protocollen voor al onze activiteiten en bezigheden. Onze werkwijze staat duidelijk omschreven en wij verwachten ook dat alle betrokkenen volgens deze instructies handelen.


De werkinstructies en protocollen kunt u op kantoor inzien.

Onze Certificeringen

VVE-certificering 


Kinderdagverblijf Oase is VVE-Piramide gecertificeerd. 


Wat is VVE precies?


Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. 

Met VVE is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning


Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen om prettig met elkaar om te gaan, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Ouderbetrokkenheid

We proberen ons kinderdagverblijf zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de ouders. We zijn erg flexibel in het ruilen van dagen en bij extra opvang, maar u moet er rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk zal zijn.  

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de opvang van hun kinderen, ook omdat we met voorschoolse educatie werken.

We betrekken ouders op een aantal manieren:

 • Spelinloop waarbij ouders kunnen zien wat hun kinderen bezighoudt en hoe zij hierop kunnen inspelen.
 • Ouders ontvangen per thema een brochure met tips en activiteiten voor thuis.
 • Ouders krijgen de werkjes van hun kinderen te zien.
 • Met de oudercommissie organiseren we ouder- en thema-avonden.
 • Indien nodig worden ouders meegevraagd als begeleiding tijdens een uitje. 
 • Ouders worden nauw betrokken als er extra zorg nodig is voor het kind.


Voor meer informatie over onze ouderbetrokkenheid, kunt u ons Ouderbeleid nalezen.